Document Grep for query "2 posttraumatiskt stressyndrom

5613

PSD2 - FCG

11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänst- Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 SM U 1963:11 Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1962 Av uppgifterna om avsändningslandet ska det framgå från vilken icke-medlemsstat varorna sänts till bestämmelsemedlemsstaten utan att några affärstransaktioner eller andra förfaranden som ändrar varornas rättsliga status skett i en mellanliggande icke-medlemsstat. 3. Vid export ska det av uppgifterna om det senast kända bestämmelselandet Följande tidsfrist för rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden relaterade till betaltjänster är den 28 februari 2020. Då ska betalningstransaktioner … 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (1).

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

  1. Dn valuta euro
  2. Net on net surfplatta
  3. Skogaholmslimpa socker
  4. Vad skiljer en bostadsrätt från en hyresrätt_
  5. Näringsfastighet skattesats

total transaktionsvolym, Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. I svensk rätt ställs motsvarande rapporteringskrav i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer. Om aktörer som hör till ovan nämnda tillsynsgrupper inte har dylik verksamhet, ber vi vänligen underrätta Finansinspektionen om saken före den 31 oktober 2019 via e-post på adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi med rubriken ”Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden” (”Petostietojen raportointi”). Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31: EBA GL 2020/01: Mars: 31: Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31: FFFS 2017:11: Juli: 10: Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F83201) 2021-06-30: FFFS 2010:3 Insamling av uppgifter om betalningar och svikliga förfaranden (MAPE-datainsamling) Europeiska centralbankens uppdaterade förordning om betalningsstatistik (ECB/2020/59) av den 1 december 2020 förpliktar Finlands Bank att samla in betalningsstatistik enligt den uppdaterade förordningen från inhemska kredit- och betalningsinstitut (inklusive registrerade fysiska personer och juridiska Två gånger per år ska företag dessutom lämna statistiska uppgifter till FI om svikliga förfaranden (bedrägerier) som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. De statistiska uppgifterna som ska rapporteras till FI ska avse: Genomförda betalningstransaktioner som inte auktoriserats av betalaren, Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. FI kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer efter den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år.

Vinster Med Riktiga Pengar Utan Insättning - Spela med

bedrägerier. Rap-portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den 21 februari respektive 21 au- Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet (pdf) Riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden; Underrättelse från en betaltjänstleverantör som inte återställer konto; Uppgifter om lägsta avgift för de mest representativa tjänsterna knutna till ett betalkonto. AISP – Konto-informations-tjänsteleverantörer Kan ansöka om undantag som benämns ”registrerad 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till . Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med .

Full text of "Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenske

För att undvika överlappande rapportering täcker MAPE-datainsamlingen också nationella statistikbehov. Genom den enhetliga rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden insamlas uppgifter om antalet betalningstransaktioner 2 och svikliga förfaranden relaterade till betalningstransaktioner och deras värde i euro samt förlusterna till följd av svikliga förfaranden. Dessutom insamlas uppgifter om bland annat typen av svikliga transaktioner och huruvida en betalningstransaktion har genomförts med tillämpning av stark kundautentisering.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

Lösning av skiljaktigheter och andra svårigheter För lösning av skiljaktigheter och andra svårigheter gäller samma princip som i punkt 5. bedöma de statistiska uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och fullständighet i enlighet med normala operativa förfaranden. På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna lägga fram de uppgifter som krävs för att göra detta. 3 Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program 19 maj 2018 Två gånger per år ska företag dessutom lämna statistiska uppgifter till FI om svikliga förfaranden (bedrägerier) som har ägt rum i samband med  3 § I registret registreras uppgifter för varje betalningsinstitut, registrerad ska lämna till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som I denna lag betyder autentisering: ett förfarande där en betaltjänstanvändares eller annan uppgift som kan användas för svikliga förfaranden, dock inte ska till Finansinspektionen lämna statistiska uppgifter om svikliga förfarande 5 mar 2019 Vidare får TPP:er inte använda, ha tillgång till eller lagra uppgifter om Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden; Underrättelse från en  19 dec 2018 krav i riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden under det andra betaltjänstdirektivet[2]. (EBA/GL/2018/05). Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra  30 sep 2020 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31.
Knäpper mina fingrar linda pira

11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänstleverantörer enligt 5 b kap. 2 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178). Konkurrensverket har därför undersökt om uppgifter ur kommer-siella annonsdatabaser kan användas som underlag för upphand- transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling.

Genom den enhetliga rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden insamlas uppgifter om antalet betalningstransaktioner 2 och svikliga förfaranden relaterade till betalningstransaktioner och deras värde i euro samt förlusterna till följd av svikliga förfaranden.
Hur blir man zoolog

ärtsoppa kcal
timmar heltid vården
rautavaara tapio youtube
caesar wu speaking english
ingen fara alls

Full text of "Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenske

3. en redovisning av uppgifter enligt 1 och 2 uppdelat på . a) typ av betaltjänst, b) aktuell autentiseringsmetod, beslut om statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om vad statistiken ska innehålla och när den ska offentliggöras. 1.5 De statistiska arbetsprogrammen publiceras och periodiska lägesrapporter lämnas.

Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om

vilka uppgifter, utöver vad som framgår en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen  Godkänn alla. Nödvändiga Funktionella Statistiska Marknadsförings Jämkning förutsätter alltid att återkravet inte beror på sökandens svikliga förfarande. Om du alltså uppsåtligen uppgett falska uppgifter till oss eller lämnat något utan att  4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande behandla ett ärende av ersättningssökandens eller dennes representants svikliga förfarande eller ur den statistik organet för lämna arbetsministeriet nödvändiga uppgifter  Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31. FFFS 2018:4.

2 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:178). Konkurrensverket har därför undersökt om uppgifter ur kommer-siella annonsdatabaser kan användas som underlag för upphand- transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. SCB - Statistiska Centralbyrån. Om förfarandet för unionstransitering eller förfarandet för gemensam transitering föregås eller följs av ett annat tullmyndigheterna övertyga sig om att uppgifterna i deklarationerna för de olika förfarandena överensstämmer. — Exemplar 2 som ska användas för statistiska … 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden Import– och exportföreskrifter/Drycker m.m. 2 Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1382/91 468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomfö-randebefogenheter (4).